آکادمی شخصیت سازی

دوره آموزشی دکتر کرمی_ارزیابی طرح های اقتصادی:

جزوه آموزشی دکتر شاه علی مدیریت استراتژیک:

جزوه آموزشی دکتر کرمی روابط فرد با سازمان:

دوره آموزشی مدیریت بحران:

دوره آموزشی مدیریت استراتژیک:

دوره آموزشی تحقیق در مدیریت و روش های کمی و تصمیم گیری در مدیریت:

دوره آموزشی مدیریت سرمایه گذاری و ریسک و تحلیل مدل های مالی:

دوره آموزشی کارآفرینی،اشتغال زایی و کسب و کار بین الملل:

جزوه سرکار خانم دکتر بگتاش کارآفرینی:

جزوه آموزشی اقتصاد خرد و کالان دکتر جنتی:

جزوه آموزشی اقتصاد ایران دکتر جنتی:

جزوه آموزشی دکتر حائری حسابداری مدیریت:

دوره آموزشی مدیریت استراتژیک:

دوره اموزشی مدیریت بازاریابی و فروش:

دوره آموزشی مدیریت رفتار سازمانی پیشرفته ویژه DBA:

دوره آموزشی مدیریت منابع انسانی DBA:

دوره آموزشی نظریه های سازمان و مدیریت ویژه DBA:

دوره آموزشی مدیریت سرمایه گذاری و ریسک و تحلیل مدل های مالی:

جزوه آموزشی روابط فرد و سازمان:

جزوه آموزشی ارزیابی طرح های اقتصادی:

جزوه آموزشی برندینگ:

مارکتینگ -دکتر بلوریان تهرانی- 1:

مارکتینگ -دکتر بلوریان تهرانی- 2:

مارکتینگ -دکتر بلوریان تهرانی- 3:

مارکتینگ -دکتر بلوریان تهرانی- 4:

مارکتینگ -دکتر بلوریان تهرانی- 5:

مارکتینگ -دکتر بلوریان تهرانی- 6:

مارکتینگ -دکتر بلوریان تهرانی- 7:

مارکتینگ -دکتر بلوریان تهرانی- 8:

مارکتینگ -دکتر بلوریان تهرانی- 9:

مارکتینگ -دکتر بلوریان تهرانی- 10:

مارکتینگ -دکتر بلوریان تهرانی- 11:

مارکتینگ -دکتر بلوریان تهرانی- 12:

مارکتینگ -دکتر بلوریان تهرانی- 13:

مارکتینگ -دکتر بلوریان تهرانی- 14:

مارکتینگ -دکتر بلوریان تهرانی- 15:

مارکتینگ -دکتر بلوریان تهرانی- 16:

مارکتینگ -دکتر بلوریان تهرانی- 17:

مارکتینگ -دکتر بلوریان تهرانی- 18:

مارکتینگ -دکتر بلوریان تهرانی- 19:

مارکتینگ -دکتر بلوریان تهرانی- 20:

مارکتینگ -دکتر بلوریان تهرانی- 21:

دوره مدیریت حرفه ای کسب و کار DBA-استاد کوروش ترابی -30:

دوره مدیریت حرفه ای کسب و کار DBA-استاد کوروش ترابی -31:

دوره مدیریت حرفه ای کسب و کار DBA-استاد کوروش ترابی -32:

دوره مدیریت حرفه ای کسب و کار DBA-استاد کوروش ترابی -32:

دوره مدیریت حرفه ای کسب و کار DBA-استاد کوروش ترابی -33:

دوره مدیریت حرفه ای کسب و کار DBA-استاد کوروش ترابی -34:

دوره مدیریت حرفه ای کسب و کار DBA-استاد کوروش ترابی -35:

دوره مدیریت حرفه ای کسب و کار DBA-استاد کوروش ترابی -36:

دوره مدیریت حرفه ای کسب و کار DBA-استاد کوروش ترابی -37:

دوره مدیریت حرفه ای کسب و کار DBA-استاد کوروش ترابی -38:

دوره مدیریت حرفه ای کسب و کار DBA-استاد کوروش ترابی -39:

دوره مدیریت حرفه ای کسب و کار DBA-استاد کوروش ترابی -40:

دوره مدیریت حرفه ای کسب و کار DBA-استاد کوروش ترابی -41:

دوره مدیریت حرفه ای کسب و کار DBA-استاد کوروش ترابی -42:

دوره مدیریت حرفه ای کسب و کار DBA-استاد کوروش ترابی -43:

دوره مدیریت حرفه ای کسب و کار DBA-استاد کوروش ترابی -44:

دوره مدیریت حرفه ای کسب و کار DBA-استاد کوروش ترابی -45:

دوره مدیریت حرفه ای کسب و کار DBA-استاد کوروش ترابی -46:

دوره مدیریت حرفه ای کسب و کار DBA-استاد کوروش ترابی -47:

دوره مدیریت حرفه ای کسب و کار DBA-استاد کوروش ترابی -48:

ویدیو آموزشی مدیریت استراتژیک – استاد اشرفی – 5 – 2 (دوره اردیبهشت):

دکتر دلوی – مدیریت منابع انسانی پیشرفته – جلسه 1 – 1:

دکتر دلوی – مدیریت منابع انسانی پیشرفته – جلسه 1 – 2:

دکتر دلوی – مدیریت منابع انسانی پیشرفته – جلسه 2 – 1:

دکتر دلوی – مدیریت منابع انسانی پیشرفته – جلسه 2 – 2:

دکتر دلوی – مدیریت منابع انسانی پیشرفته – جلسه 3 – 1:

دکتر دلوی – مدیریت منابع انسانی پیشرفته – جلسه 3 – 1:

دکتر دلوی – مدیریت منابع انسانی پیشرفته – جلسه 3 – 2:

دکتر دلوی – مدیریت منابع انسانی پیشرفته – جلسه 3 – 3:

دکتر دلوی – مدیریت منابع انسانی پیشرفته – جلسه 4 – 1:

دکتر دلوی – مدیریت منابع انسانی پیشرفته – جلسه 4 – 2:

دکتر دلوی – مدیریت منابع انسانی پیشرفته – جلسه 4 – 3:

دکتر دلوی – مدیریت منابع انسانی پیشرفته – جلسه 5 – 1:

دکتر دلوی – مدیریت منابع انسانی پیشرفته – جلسه 5 – 2:

دکتر دلوی – مدیریت منابع انسانی پیشرفته – جلسه 5 – 3:

دکتر محمدرضا دلوی – منابع انسانی پیشرفته – خصوصی – 1 – 1:

دکتر محمدرضا دلوی – منابع انسانی پیشرفته – خصوصی – 1 – 2:

دکتر محمدرضا دلوی – منابع انسانی پیشرفته – خصوصی – 1 – 3:

دکتر محمدرضا دلوی – منابع انسانی پیشرفته – خصوصی – 1 – 4:

دکتر شاهرخ دولتخواه – مدل های کار آفرینانه – 1 – 1:

دکتر شاهرخ دولتخواه – مدل های کار آفرینانه – 1 – 2:

دکتر شاهرخ دولتخواه – مدل های کار آفرینانه – 1 – 3:

دکتر شاهرخ دولتخواه – مدل های کار آفرینانه – 2 – 1:

دکتر شاهرخ دولتخواه – مدل های کار آفرینانه – 2 – 2:

دکتر شاهرخ دولتخواه – مدل های کار آفرینانه – 2 – 3:

دکتر شاهرخ دولتخواه – مدل های کار آفرینانه – 2 – 4:

دکتر شاهرخ دولتخواه – مدل های کار آفرینانه – 2 – 5:

دکتر شاهرخ دولتخواه – مدل های کار آفرینانه – 2 – 6:

دکتر شاهرخ دولتخواه – مدل های کار آفرینانه – 2 – 7:

دکتر شاهرخ دولتخواه – مدل های کار آفرینانه – 3 – 1:

دکتر شاهرخ دولتخواه – مدل های کار آفرینانه – 3 – 2:

دکتر شاهرخ دولتخواه – مدل های کار آفرینانه – 3 – 3:

دکتر شاهرخ دولتخواه – مدل های کار آفرینانه – 3 – 4:

دکتر شاهرخ دولتخواه – مدل های کار آفرینانه – 3 – 5:

دکتر شاهرخ دولتخواه – مدل های کار آفرینانه – 3 – 6:

دکتر شاهرخ دولتخواه – مدل های کار آفرینانه – 3 – 7:

دکتر ناصر ریاحی نسب – مدیریت ریسک و تحلیل مدلهای مالی 3 – 1:

دکتر ناصر ریاحی نسب – مدیریت ریسک و تحلیل مدلهای مالی 3 – 2:

دکتر ناصر ریاحی نسب – مدیریت ریسک و تحلیل مدلهای مالی 1 – 1:

دکتر ناصر ریاحی نسب – مدیریت ریسک و تحلیل مدلهای مالی 1 – 2:

دکتر ناصر ریاحی نسب – مدیریت ریسک و تحلیل مدلهای مالی 1 – 3:

دکتر ناصر ریاحی نسب – مدیریت ریسک و تحلیل مدلهای مالی 1 – 4:

دکتر ناصر ریاحی نسب – مدیریت ریسک و تحلیل مدلهای مالی 1 – 5:

دکتر ناصر ریاحی نسب – مدیریت ریسک و تحلیل مدلهای مالی 2 – 1:

دکتر ناصر ریاحی نسب – مدیریت ریسک و تحلیل مدلهای مالی 2 – 2:

دکتر ناصر ریاحی نسب – مدیریت ریسک و تحلیل مدلهای مالی 2 – 3:

سعید کریم زاده – برندینگ و تجاری سازی – 1 – 1 (دوره مهر):

سعید کریم زاده – برندینگ و تجاری سازی – 2 – 1 (دوره مهر):

سعید کریم زاده – برندینگ و تجاری سازی – 3 – 1 (دوره مهر):

سعید کریم زاده – برندینگ و تجاری سازی – 4 – 1 (دوره مهر):

سعید کریم زاده – برندینگ و تجاری سازی – 5 – 1 (دوره مهر):

سعید کریم زاده – برندینگ و تجاری سازی – 6 – 1 (دوره مهر):

دکتر کورش ترابی – فلسفه علم و روش های پژوهشی نوین – 1 – 1 (دوره مهر):

دکتر کورش ترابی – فلسفه علم و روش های پژوهشی نوین – 1 – 2 (دوره مهر):

دکتر کورش ترابی – فلسفه علم و روش های پژوهشی نوین – 1 – 3 (دوره مهر):

دکتر کورش ترابی – فلسفه علم و روش های پژوهشی نوین – 1 – 4 (دوره مهر):

دکتر کورش ترابی – فلسفه علم و روش های پژوهشی نوین – 1 – 5 (دوره مهر):

دکتر کورش ترابی – فلسفه علم و روش های پژوهشی نوین – 2 – 1 (دوره مهر):

دکتر کورش ترابی – فلسفه علم و روش های پژوهشی نوین – 2 – 2 (دوره مهر):

دکتر کورش ترابی – فلسفه علم و روش های پژوهشی نوین – 3 – 1 (دوره مهر):

دکتر کورش ترابی – فلسفه علم و روش های پژوهشی نوین – 3 – 2 (دوره مهر):

دکتر شاهرخ دولتخواه – مدیریت ارتباط با مشتریان – 1 – 1:

دکتر شاهرخ دولتخواه – مدیریت ارتباط با مشتریان – 1 – 2:

دکتر شاهرخ دولتخواه – مدیریت ارتباط با مشتریان – 1 – 3:

دکتر شاهرخ دولتخواه – مدیریت ارتباط با مشتریان – 2 – 1:

دکتر شاهرخ دولتخواه – مدیریت ارتباط با مشتریان – 2 – 2:

دکتر شاهرخ دولتخواه – مدیریت ارتباط با مشتریان – 2 – 3:

دکتر شاهرخ دولتخواه – مدیریت ارتباط با مشتریان – 2 – 4:

دکتر شاهرخ دولتخواه – مدیریت ارتباط با مشتریان – 3 – 1:

دکتر شاهرخ دولتخواه – مدیریت ارتباط با مشتریان – 3 – 2:

دکتر شاهرخ دولتخواه – مدیریت ارتباط با مشتریان – 3 – 3:

استاد اعظمی – امورقرارداد ها برای مدیران – 1 – 1 (دوره آذر):

استاد اعظمی – امورقرارداد ها برای مدیران – 1 – 2 (دوره آذر):

استاد اعظمی – امورقرارداد ها برای مدیران – 2 – 1 (دوره آذر):

استاد اعظمی – امورقرارداد ها برای مدیران – 3 – 1 (دوره آذر):

استاد اعظمی – امورقرارداد ها برای مدیران – 4 – 1 (دوره آذر):

استاد اعظمی – امورقرارداد ها برای مدیران – 4 – 2 (دوره آذر):

استاد اعظمی – امورقرارداد ها برای مدیران – 6 – 1 (دوره آذر):

استاد اعظمی – امورقرارداد ها برای مدیران – 5 – 1 (دوره آذر):

استاد اعظمی – امورقرارداد ها برای مدیران – 6 – 2 (دوره آذر):

استاد اعظمی – امورقرارداد ها برای مدیران – 7 – 1 (دوره آذر):

استاد اعظمی – امورقرارداد ها برای مدیران – 8 – 1 (دوره آذر):

استاد اعظمی – امورقرارداد ها برای مدیران – 8 – 2 (دوره آذر):

دکتر شاهرخ دولتخواه – مدیریت استراتژیک بازاریابی – 1 – 1 (دوره آذر):

دکتر شاهرخ دولتخواه – مدیریت استراتژیک بازاریابی – 1 – 2 (دوره آذر):

دکتر شاهرخ دولتخواه – مدیریت استراتژیک بازاریابی – 1 – 3 (دوره آذر):

دکتر شاهرخ دولتخواه – مدیریت استراتژیک بازاریابی – 2 – 1 (دوره آذر):

دکتر شاهرخ دولتخواه – مدیریت استراتژیک بازاریابی – 2 – 2 (دوره آذر):

دکتر شاهرخ دولتخواه – مدیریت استراتژیک بازاریابی – 2 – 3 (دوره آذر):

دکتر شاهرخ دولتخواه – مدیریت استراتژیک بازاریابی – 2 – 4 (دوره آذر):

دکتر شاهرخ دولتخواه – مدیریت استراتژیک بازاریابی – 3 – 1 (دوره آذر):

دکتر شاهرخ دولتخواه – مدیریت استراتژیک بازاریابی – 3 – 2 (دوره آذر):

دکتر شاهرخ دولتخواه – مدیریت استراتژیک بازاریابی – 3 – 3 (دوره آذر):

ویدیو آموزشی آینده پژوهی – دکتر کورش ترابی – 1 – 1 (دوره دی):

ویدیو آموزشی آینده پژوهی – دکتر کورش ترابی – 1 – 2 (دوره دی):

ویدیو آموزشی آینده پژوهی – دکتر کورش ترابی – 1 – 3 (دوره دی):

ویدیو آموزشی آینده پژوهی – دکتر کورش ترابی – 2 – 1 (دوره دی):

ویدیو آموزشی آینده پژوهی – دکتر کورش ترابی – 2 – 2 (دوره دی):

ویدیو آموزشی آینده پژوهی – دکتر کورش ترابی – 3 – 1 (دوره دی):

ویدیو آموزشی آینده پژوهی – دکتر کورش ترابی – 3 – 2 (دوره دی):

ویدیو آموزشی آینده پژوهی – دکتر کورش ترابی – 3 – 3 (دوره دی):

ویدیو آموزشی مدیریت برندسازی شخصی -استاد شهاب سعیدی – 1 – 1 (دوره بهمن):

ویدیو آموزشی مدیریت برندسازی شخصی -استاد شهاب سعیدی – 1 – 2 (دوره بهمن):

ویدیو آموزشی مدیریت برندسازی شخصی -استاد شهاب سعیدی – 2 – 2 (دوره بهمن):

ویدیو آموزشی مدیریت برندسازی شخصی -استاد شهاب سعیدی – 2 – 3 (دوره بهمن):

ویدیو آموزشی مدیریت برندسازی شخصی -استاد شهاب سعیدی – 3 – 3 (دوره بهمن):

ویدیو آموزشی مدیریت برندسازی شخصی -استاد شهاب سعیدی – 4 – 1 (دوره بهمن):

ویدیو آموزشی مدیریت برندسازی شخصی -استاد شهاب سعیدی – 4 – 2 (دوره بهمن):

ویدیو آموزشی مدیریت برندسازی شخصی -استاد شهاب سعیدی – 5 – 1 (دوره بهمن):

ویدیو آموزشی مدیریت برندسازی شخصی -استاد شهاب سعیدی – 5 – 2 (دوره بهمن):

ویدیو آموزشی مدیریت برندسازی شخصی -استاد شهاب سعیدی – 6 – 1 (دوره بهمن):

ویدیو آموزشی مدیریت برندسازی شخصی -استاد شهاب سعیدی – 6 – 2 (دوره بهمن):

ویدیو آموزشی فلسفه علم و روش های پژوهشی نوین – دکتر ناصر خانی – 1 – 1 (دوره بهمن):

ویدیو آموزشی فلسفه علم و روش های پژوهشی نوین – دکتر ناصر خانی – 1 – 2 (دوره بهمن):

ویدیو آموزشی فلسفه علم و روش های پژوهشی نوین – دکتر ناصر خانی – 1 – 3 (دوره بهمن):

ویدیو آموزشی فلسفه علم و روش های پژوهشی نوین – دکتر ناصر خانی – 2 – 1 (دوره بهمن):

ویدیو آموزشی فلسفه علم و روش های پژوهشی نوین – دکتر ناصر خانی – 2 – 2 (دوره بهمن):

ویدیو آموزشی فلسفه علم و روش های پژوهشی نوین – دکتر ناصر خانی – 2 – 3 (دوره بهمن):

ویدیو آموزشی فلسفه علم و روش های پژوهشی نوین – دکتر ناصر خانی – 2 – 4 (دوره بهمن):

ویدیو آموزشی فلسفه علم و روش های پژوهشی نوین – دکتر ناصر خانی – 3 – 1 (دوره بهمن):

ویدیو آموزشی فلسفه علم و روش های پژوهشی نوین – دکتر ناصر خانی – 3 – 2 (دوره بهمن):

ویدیو آموزشی فلسفه علم و روش های پژوهشی نوین – دکتر ناصر خانی – 3 – 4 (دوره بهمن):

ویدیو آموزشی مدیریت استراتژیک پیشرفته – استاد سلطانی – 1 – 1 (دوره بهمن):

ویدیو آموزشی مدیریت استراتژیک پیشرفته – استاد سلطانی – 1 – 2 (دوره بهمن):

ویدیو آموزشی مدیریت استراتژیک پیشرفته – استاد سلطانی – 2 – 1 (دوره بهمن):

ویدیو آموزشی مدیریت استراتژیک پیشرفته – استاد سلطانی – 3 – 1 (دوره بهمن):

ویدیو آموزشی مدیریت استراتژیک پیشرفته – استاد سلطانی – 3 – 2 (دوره بهمن):

ویدیو آموزشی مدیریت استراتژیک پیشرفته – استاد سلطانی – 4 – 1 (دوره بهمن):

ویدیو آموزشی مدیریت استراتژیک پیشرفته – استاد سلطانی – 4 – 2 (دوره بهمن):

ویدیو آموزشی مدیریت استراتژیک پیشرفته – استاد سلطانی – 5 – 1 (دوره بهمن):

ویدیو آموزشی مدیریت استراتژیک پیشرفته – استاد سلطانی – 5 – 2 (دوره بهمن):

ویدیو آموزشی مدیریت استراتژیک پیشرفته – استاد سلطانی – 6 – 1 (دوره بهمن):

ویدیو آموزشی مدیریت استراتژیک پیشرفته – استاد سلطانی – 6 – 2 (دوره بهمن):

ویدیو آموزشی روانشناسی مدیریت و تصمیم گیری برای مدیران – دکتر شکیب جوهری – 1 – 1 (دوره بهمن):

ویدیو آموزشی روانشناسی مدیریت و تصمیم گیری برای مدیران – دکتر شکیب جوهری – 2 – 1 (دوره بهمن):

ویدیو آموزشی روانشناسی مدیریت و تصمیم گیری برای مدیران – دکتر شکیب جوهری – 2 – 2 (دوره بهمن):

ویدیو آموزشی روانشناسی مدیریت و تصمیم گیری برای مدیران – دکتر شکیب جوهری – 3 – 1 (دوره بهمن):

ویدیو آموزشی روانشناسی مدیریت و تصمیم گیری برای مدیران – دکتر شکیب جوهری – 3 – 2 (دوره بهمن):

ویدیو آموزشی روانشناسی مدیریت و تصمیم گیری برای مدیران – دکتر شکیب جوهری – 4 – 1 (دوره بهمن):

ویدیو آموزشی روانشناسی مدیریت و تصمیم گیری برای مدیران – دکتر شکیب جوهری – 4 – 2 (دوره بهمن):

ویدیو آموزشی روانشناسی مدیریت و تصمیم گیری برای مدیران – دکتر شکیب جوهری – 5 – 1 (دوره بهمن):

ویدیو آموزشی روانشناسی مدیریت و تصمیم گیری برای مدیران – دکتر شکیب جوهری – 5 – 2 (دوره بهمن):

ویدیو آموزشی روانشناسی مدیریت و تصمیم گیری برای مدیران – دکتر شکیب جوهری – 6 – 1 (دوره بهمن):

ویدیو آموزشی مدیریت ارتباط با مشتریان crm – کتر شاهرخ دولتخواه – 1 – 1 (دوره بهمن):

ویدیو آموزشی مدیریت ارتباط با مشتریان crm – کتر شاهرخ دولتخواه – 1 – 2 (دوره بهمن):

ویدیو آموزشی مدیریت ارتباط با مشتریان crm – کتر شاهرخ دولتخواه – 1 – 3 (دوره بهمن):

ویدیو آموزشی مدیریت ارتباط با مشتریان crm – کتر شاهرخ دولتخواه – 2 – 1 (دوره بهمن):

ویدیو آموزشی مدیریت ارتباط با مشتریان crm – کتر شاهرخ دولتخواه – 2 – 2 (دوره بهمن):

ویدیو آموزشی مدیریت ارتباط با مشتریان crm – کتر شاهرخ دولتخواه – 2 – 4 (دوره بهمن):

ویدیو آموزشی مدیریت ارتباط با مشتریان crm – کتر شاهرخ دولتخواه – 2 – 5 (دوره بهمن):

ویدیو آموزشی مدیریت ارتباط با مشتریان crm – کتر شاهرخ دولتخواه – 3 – 1 (دوره بهمن):

ویدیو آموزشی مدیریت ارتباط با مشتریان crm – کتر شاهرخ دولتخواه – 3 – 2 (دوره بهمن):

ویدیو آموزشی توانایی و پیاده سازی سیستم های مدیریت پروژه در سازمان – استاد محمداعظمی – 1 – 1 (دوره بهمن):

ویدیو آموزشی توانایی و پیاده سازی سیستم های مدیریت پروژه در سازمان – استاد محمداعظمی – 1 – 2 (دوره بهمن):

ویدیو آموزشی توانایی و پیاده سازی سیستم های مدیریت پروژه در سازمان – استاد محمداعظمی – 2 – 1 (دوره بهمن):

ویدیو آموزشی توانایی و پیاده سازی سیستم های مدیریت پروژه در سازمان – استاد محمداعظمی – 2 – 2 (دوره بهمن):

ویدیو آموزشی توانایی و پیاده سازی سیستم های مدیریت پروژه در سازمان – استاد محمداعظمی – 3 – 1 (دوره بهمن):

ویدیو آموزشی توانایی و پیاده سازی سیستم های مدیریت پروژه در سازمان – استاد محمداعظمی – 3 – 2 (دوره بهمن):

ویدیو آموزشی توانایی و پیاده سازی سیستم های مدیریت پروژه در سازمان – استاد محمداعظمی – 4 – 1 (دوره بهمن):

ویدیو آموزشی توانایی و پیاده سازی سیستم های مدیریت پروژه در سازمان – استاد محمداعظمی – 4 – 2 (دوره بهمن):

ویدیو آموزشی توانایی و پیاده سازی سیستم های مدیریت پروژه در سازمان – استاد محمداعظمی – 5 – 1 (دوره بهمن):

ویدیو آموزشی توانایی و پیاده سازی سیستم های مدیریت پروژه در سازمان – استاد محمداعظمی – 5 – 2 (دوره بهمن):

ویدیو آموزشی توانایی و پیاده سازی سیستم های مدیریت پروژه در سازمان – استاد محمداعظمی – 6 – 1 (دوره بهمن):

ویدیو آموزشی توانایی و پیاده سازی سیستم های مدیریت پروژه در سازمان – استاد محمداعظمی – 6 – 1 (دوره بهمن):

ویدیو آموزشی مهارت رهبری – دکتر مهرزاد شاه علی – 1 – 1 (دوره اردیبهشت):

ویدیو آموزشی مهارت رهبری – دکتر مهرزاد شاه علی – 2 – 1 (دوره اردیبهشت):

ویدیو آموزشی مهارت رهبری – دکتر مهرزاد شاه علی – 2 – 2 (دوره اردیبهشت):

ویدیو آموزشی مهارت رهبری – دکتر مهرزاد شاه علی – 3 – 1 (دوره اردیبهشت):

ویدیو آموزشی مهارت رهبری – دکتر مهرزاد شاه علی – 3 – 2 (دوره اردیبهشت):

ویدیو آموزشی مهارت رهبری – دکتر مهرزاد شاه علی – 4 – 1 (دوره اردیبهشت):

ویدیو آموزشی مهارت رهبری – دکتر مهرزاد شاه علی – 4 – 2 (دوره اردیبهشت):

ویدیو آموزشی مهارت رهبری – دکتر مهرزاد شاه علی – 5 – 1 (دوره اردیبهشت):

ویدیو آموزشی مهارت رهبری – دکتر مهرزاد شاه علی – 5 – 2 (دوره اردیبهشت):

ویدیو آموزشی مهارت رهبری – دکتر مهرزاد شاه علی – 6 – 1 (دوره اردیبهشت):

ویدیو آموزشی مهارت رهبری – دکتر مهرزاد شاه علی – 6 – 2 (دوره اردیبهشت):

ویدیو آموزشی مهارت رهبری – دکتر مهرزاد شاه علی – 7 – 1 (دوره اردیبهشت):

ویدیو آموزشی مهارت رهبری – دکتر مهرزاد شاه علی – 7 – 2 (دوره اردیبهشت):

ویدیو آموزشی مدیریت عملکرد – دکتر ناصر خانی – 1 – 1 ( دوره اردیبهشت ):

ویدیو آموزشی مدیریت عملکرد – دکتر ناصر خانی – 1 – 2 ( دوره اردیبهشت ):

ویدیو آموزشی مدیریت عملکرد – دکتر ناصر خانی – 2 – 1 ( دوره اردیبهشت ):

ویدیو آموزشی مدیریت عملکرد – دکتر ناصر خانی – 2 – 2 ( دوره اردیبهشت ):

ویدیو آموزشی مدیریت عملکرد – دکتر ناصر خانی – 3 – 1 ( دوره اردیبهشت ):

ویدیو آموزشی مدیریت عملکرد – دکتر ناصر خانی – 3 – 2 ( دوره اردیبهشت ):

ویدیو آموزشی مدیریت عملکرد – دکتر ناصر خانی – 4 – 1 ( دوره اردیبهشت ):

ویدیو آموزشی مدیریت عملکرد – دکتر ناصر خانی – 4 – 2 ( دوره اردیبهشت ):

ویدیو آموزشی مدیریت عملکرد – دکتر ناصر خانی – 5 – 1 ( دوره اردیبهشت ):

ویدیو آموزشی مدیریت عملکرد – دکتر ناصر خانی – 5 – 2 ( دوره اردیبهشت ):

ویدیو آموزشی مدیریت عملکرد – دکتر ناصر خانی – 6 – 1 ( دوره اردیبهشت ):

ویدیو آموزشی مدیریت عملکرد – دکتر ناصر خانی – 6 – 2 ( دوره اردیبهشت ):

ویدیو آموزشی مدیریت عملکرد – دکتر ناصر خانی – 6 – 3 ( دوره اردیبهشت ):

ویدیو آموزشی مدیریت عملکرد – دکتر ناصر خانی – 7 – 1 ( دوره اردیبهشت ):

ویدیو آموزشی سیستم مدیریت کیفیت و ایزو – استاد میرقادری – 1 – 1 (دوره اردیبهشت):

ویدیو آموزشی سیستم مدیریت کیفیت و ایزو – استاد میرقادری – 1 – 2 (دوره اردیبهشت):

ویدیو آموزشی سیستم مدیریت کیفیت و ایزو – استاد میرقادری – 2 – 1 (دوره اردیبهشت):

ویدیو آموزشی سیستم مدیریت کیفیت و ایزو – استاد میرقادری – 3 – 1 (دوره اردیبهشت):

ویدیو آموزشی سیستم مدیریت کیفیت و ایزو – استاد میرقادری – 3 – 2 (دوره اردیبهشت):

ویدیو آموزشی سیستم مدیریت کیفیت و ایزو – استاد میرقادری – 4 – 1 (دوره اردیبهشت):

ویدیو آموزشی سیستم مدیریت کیفیت و ایزو – استاد میرقادری – 4 – 2 (دوره اردیبهشت):

ویدیو آموزشی سیستم مدیریت کیفیت و ایزو – استاد میرقادری – 5 – 1 (دوره اردیبهشت):

ویدیو آموزشی سیستم مدیریت کیفیت و ایزو – استاد میرقادری – 6 – 1 (دوره اردیبهشت):

ویدیو آموزشی سیستم مدیریت کیفیت و ایزو – استاد میرقادری – 6 – 2 (دوره اردیبهشت):

ویدیو آموزشی سیستم مدیریت کیفیت و ایزو – استاد میرقادری – 7 – 1 (دوره اردیبهشت):

ویدیو آموزشی سیستم مدیریت کیفیت و ایزو – استاد میرقادری – 7 – 2 (دوره اردیبهشت):

ویدیو آموزشی مدیریت استراتژیک – استاد اشرفی – 1 – 1 (دوره اردیبهشت):

ویدیو آموزشی مدیریت استراتژیک – استاد اشرفی – 1 – 2 (دوره اردیبهشت):

ویدیو آموزشی مدیریت استراتژیک – استاد اشرفی – 2 – 1 (دوره اردیبهشت):

ویدیو آموزشی مدیریت استراتژیک – استاد اشرفی – 3 – 1 (دوره اردیبهشت):

ویدیو آموزشی مدیریت استراتژیک – استاد اشرفی – 3 – 2 (دوره اردیبهشت):

ویدیو آموزشی مدیریت استراتژیک – استاد اشرفی – 4 – 1 (دوره اردیبهشت):

ویدیو آموزشی مدیریت استراتژیک – استاد اشرفی – 5 – 1 (دوره اردیبهشت):

ویدیو آموزشی مدیریت استراتژیک – استاد اشرفی – 5 – 2 (دوره اردیبهشت):

ویدیو آموزشی مدیریت استراتژیک – استاد اشرفی – 6 – 1 (دوره اردیبهشت):

ویدیو آموزشی مدیریت استراتژیک – استاد اشرفی – 6 – 2 (دوره اردیبهشت):

ویدیو آموزشی مدیریت استراتژیک – استاد اشرفی – 7 – 1 (دوره اردیبهشت):

ویدیو آموزشی مدیریت استراتژیک – استاد اشرفی – 7 – 2 (دوره اردیبهشت):

ویدیو آموزشی مدیریت استراتژیک – استاد اشرفی – 8 – 1 (دوره اردیبهشت):

ویدیو آموزشی مدیریت استراتژیک – استاد اشرفی – 8 – 2 (دوره اردیبهشت):

دوره آموزشی مدیریت کسب و کار،گرایش مدیریت رسانه:

ویدیو آموزشی مدیریت کسب و کار- استاد جعفری شماره1- (دوره آبان):

ویدیو آموزشی مدیریت کسب و کار- استاد جعفری شماره2- (دوره آبان):

ویدیو آموزشی مدیریت کسب و کار- استاد جعفری شماره3- (دوره آبان):

ویدیو آموزشی مدیریت کسب و کار- استاد جعفری شماره4- (دوره آبان):

ویدیو آموزشی مدیریت کسب و کار- استاد جعفری شماره5- (دوره آبان):

دوره آموزشی مدیریت کسب و کار،سیاست گذاری رسانه:

ویدیو آموزشی سیاست گذاری رسانه- استاد جعفری شماره9- (دوره آبان):

ویدیو آموزشی سیاست گذاری رسانه- استاد جعفری شماره1- (دوره آبان):

ویدیو آموزشی سیاست گذاری رسانه- استاد جعفری شماره2- (دوره آبان):

ویدیو آموزشی سیاست گذاری رسانه- استاد جعفری شماره3- (دوره آبان):

ویدیو آموزشی سیاست گذاری رسانه- استاد جعفری شماره4- (دوره آبان):

ویدیو آموزشی سیاست گذاری رسانه- استاد جعفری شماره5- (دوره آبان):

ویدیو آموزشی سیاست گذاری رسانه- استاد جعفری شماره6- (دوره آبان):

ویدیو آموزشی سیاست گذاری رسانه- استاد جعفری شماره7- (دوره آبان):

ویدیو آموزشی سیاست گذاری رسانه- استاد جعفری شماره8- (دوره آبان):

ویدیو آموزشی سیاست گذاری رسانه- استاد جعفری شماره9- (دوره آبان):

ویدیو آموزشی سیاست گذاری رسانه- استاد جعفری شماره10- (دوره آبان):

ویدیو آموزشی سیاست گذاری رسانه- استاد جعفری شماره11- (دوره آبان):

ویدیو آموزشی سیاست گذاری رسانه- استاد جعفری شماره12- (دوره آبان):