آکادمی شخصیت سازی

مدیریت کسب و کار گرایش عمران سازه -جلسه اول -استاد احمدی:

مدیریت کسب و کار گرایش عمران سازه -جلسه دوم -استاد احمدی:

مدیریت کسب و کار گرایش عمران سازه -جلسه سوم -استاد احمدی:

مدیریت کسب و کار گرایش عمران سازه -جلسه چهارم -استاد احمدی:

مدیریت کسب و کار گرایش عمران سازه -جلسه پنجم -استاد احمدی:

مدیریت کسب و کار گرایش عمران سازه -جلسه ششم -استاد احمدی:

مدیریت کسب و کار گرایش عمران سازه -جلسه هفتم -استاد احمدی:

مدیریت کسب و کار گرایش عمران سازه -جلسه هشتم -استاد احمدی:

مدیریت کسب و کار گرایش عمران سازه -جلسه نهم -استاد احمدی:

جزوه آموزشی – دوره آموزشی متوسطه عمران:

ویدیو آموزشی – مدیریت کسب و کار – گرایش عمران ساختمان – استاد اکبری – 1 – 1:

ویدیو آموزشی – مدیریت کسب و کار – گرایش عمران ساختمان – استاد اکبری – 1 – 2:

ویدیو آموزشی – مدیریت کسب و کار – گرایش عمران ساختمان – استاد اکبری – 2 – 1:

ویدیو آموزشی – مدیریت کسب و کار – گرایش عمران ساختمان – استاد اکبری – 2 – 2:

ویدیو آموزشی – مدیریت کسب و کار – گرایش عمران ساختمان – استاد اکبری – 3 – 1:

ویدیو آموزشی – مدیریت کسب و کار – گرایش عمران ساختمان – استاد اکبری – 4 – 1:

ویدیو آموزشی – مدیریت کسب و کار – گرایش عمران ساختمان – استاد اکبری – 5 – 1:

ویدیو آموزشی – مدیریت کسب و کار – گرایش عمران ساختمان – استاد اکبری – 5 – 2:

ویدیو آموزشی – مدیریت کسب و کار – گرایش عمران ساختمان – استاد اکبری – 6 – 1:

ویدیو آموزشی – مدیریت کسب و کار – گرایش عمران ساختمان – استاد اکبری – 6 – 2:

ویدیو آموزشی – مدیریت حرفه ای کسب و کار – گرایش عمران ساختمان – استاد اکبری – 1 – 1:

ویدیو آموزشی – مدیریت حرفه ای کسب و کار – گرایش عمران ساختمان – استاد اکبری – 1 – 2:

ویدیو آموزشی – مدیریت حرفه ای کسب و کار – گرایش عمران ساختمان – استاد اکبری – 2 – 1:

ویدیو آموزشی – مدیریت حرفه ای کسب و کار – گرایش عمران ساختمان – استاد اکبری – 3 – 1:

ویدیو آموزشی – مدیریت حرفه ای کسب و کار – گرایش عمران ساختمان – استاد اکبری – 3 – 2:

ویدیو آموزشی – مدیریت حرفه ای کسب و کار – گرایش عمران ساختمان – استاد اکبری – 4 – 1:

ویدیو آموزشی – مدیریت حرفه ای کسب و کار – گرایش عمران ساختمان – استاد اکبری – 5 – 1: