آکادمی شخصیت سازی
https://drive.google.com/file/d/1T_QkV04xC9GPHgNy0igehALeVBkpHJHe/view?usp=sharing

جلسه دوم eftخانم علیزاده