آکادمی شخصیت سازی

ویژگی فروشنده حرفه‌ای:

نقاط تماس با مشتری:

ارتباط کلامی و غیر کلامی با مشتری:

سطوح محصول و نحوه سوال از مشتری:

تکنیک‌های خاتمه فروش: