آکادمی شخصیت سازی

مشتری کیست؟

انواع مشتری از جنبه میزان رضایت:

مشتری راضی:

مشتری شاد:

مشتری ناراضی:

مشتری شیفته:

مشتری خشمگین:

نحوه مدیریت مشتری خشمگین:

انواع مشتری از نظر رفتاری:

مشتریان وفادار:

نسخه اول هفت دستور طلایی:

نسخه دوم ده اصل بی‌چون و چرا برای جلب وفاداری مشتری:

نسخه سوم دوازده قدم برای تبدیل صحبت به عمل در جلب وفاداری مشتری:

ضرورت اخذ بازخورد از مشتری:

ضرورت استقرار مکانیزم بازخورد:

نحوه بازخورد از مشتری:

نحوه بازخورد با مشتری:

مدیریت شکایت مشتریان:

فرآیند رسیدگی به شکایت مشتریان:

فواید مدیریت شکایات از دیدگاه ماتسوشیتا:

چهارده اصل بررسی شکایات:

نقش کارکنان در جذب رضایت مشتری:

بهبود نقش کارکنان در جلب رضایت مشتری:

ارتقای مهارت‌های مشتری مداری:

مشتری به عنوان یک فرد:

تشویق کارمندان به تحلیل فعالیت‌هایشان:

گفتگو جهت آگاهی از نیازهای آینده مشتریان:

تامین نیازهای مشتریان:

تبادل نظر با بهترین مشتریان:

شناخت بهترین مشتریان توسط اعضا:

ارتباط با مشتریان ارزشمند:

اطلاع از روند کار مشتریان:

کمک به موفقیت مشتریان:

مشتری نهایی، جوهر حیات بخش سازمان:

ارتباط با مشتری نهایی:

نظر مشتریان در مورد خدمات:

ثبت تحقیقات: