آکادمی شخصیت سازی

icon-arrow-left نام دوره: تربیت سخنران (تیچرپلاس)

icon-arrow-left نحوه برگزاری: غیر حضوری (آنلاین)

icon-arrow-left مدرس: استاد حسین شیرمحمدی


icon-arrow-left تاریخ: 1400/03/26

icon-arrow-left جلسه: صفر

icon-arrow-left مدرس: استاد حسین شیرمحمدی

icon-download صوت جلسه صفر        icon-download فیلم جلسه صفر        icon-download پاورپوینت جلسه صفر، یک و دوم      icon-download جزوه جلسه صفر


icon-arrow-left تاریخ: 1400/04/02

icon-arrow-left جلسه: یک

icon-arrow-left مدرس: استاد حسین شیرمحمدی

icon-download صوت جلسه یک        icon-download فیلم جلسه یک          icon-download جزوه جلسه یک


icon-arrow-left تاریخ: 1400/04/09

icon-arrow-left جلسه: دوم

icon-arrow-left مدرس: استاد حسین شیرمحمدی

icon-download صوت جلسه دوم        icon-download فیلم جلسه دوم           icon-download جزوه جلسه دوم


icon-arrow-left تاریخ: 1400/04/16

icon-arrow-left جلسه: سوم

icon-arrow-left مدرس: استاد حسین شیرمحمدی

icon-download فیلم جلسه سوم        icon-download پاورپوینت جلسه سوم        icon-download جزوه جلسه سوم


icon-arrow-left تاریخ: 1400/04/23

icon-arrow-left جلسه: چهارم

icon-arrow-left مدرس: استاد حسین شیرمحمدی

icon-download فیلم جلسه چهارم        icon-download پاورپوینت جلسه چهارم        icon-download جزوه جلسه چهارم


icon-arrow-left تاریخ: 1400/04/30

icon-arrow-left جلسه: پنجم

icon-arrow-left مدرس: استاد حسین شیرمحمدی

icon-download فیلم جلسه پنجم        icon-download پاورپوینت جلسه پنجم و ششم        icon-download جزوه جلسه پنجم


icon-arrow-left تاریخ: 1400/05/06

icon-arrow-left جلسه: ششم

icon-arrow-left مدرس: استاد حسین شیرمحمدی

icon-download فیلم جلسه ششم        icon-download جزوه جلسه ششم


icon-arrow-left تاریخ: 1400/05/13

icon-arrow-left جلسه: هفتم

icon-arrow-left مدرس: استاد حسین شیرمحمدی

icon-download فیلم جلسه هفتم         icon-download پاورپوینت جلسه هفتم         icon-download جزوه جلسه هفتم


icon-arrow-left تاریخ: 1400/05/20

icon-arrow-left جلسه: هشتم

icon-arrow-left مدرس: استاد حسین شیرمحمدی

icon-download فیلم جلسه هشتم        icon-download جزوه جلسه هشتم


icon-arrow-left تاریخ: 1400/05/27

icon-arrow-left جلسه: نهم

icon-arrow-left مدرس: استاد حسین شیرمحمدی

icon-download فیلم جلسه نهم        icon-download پاورپوینت جلسه نهم


icon-arrow-left تاریخ: 1400/06/03

icon-arrow-left جلسه: دهم

icon-arrow-left مدرس: استاد حسین شیرمحمدی

icon-download فیلم جلسه دهم        icon-download جزوه جلسه دهم


icon-arrow-left تاریخ: 1400/06/10

icon-arrow-left جلسه: یازدهم

icon-arrow-left مدرس: استاد حسین شیرمحمدی

icon-download فیلم جلسه یازدهم        icon-download جزوه جلسه یازدهم


icon-arrow-left تاریخ: 1400/06/24

icon-arrow-left جلسه: دوازدهم

icon-arrow-left مدرس: استاد حسین شیرمحمدی

icon-download فیلم جلسه دوازدهم        icon-download جزوه جلسه دوازدهم


icon-arrow-left تاریخ: 1400/06/31

icon-arrow-left جلسه: سیزدهم

icon-arrow-left مدرس: استاد حسین شیرمحمدی

icon-download فیلم جلسه سیزدهم        icon-download پاورپوینت جلسه سیزدهم         icon-download جزوه جلسه سیزدهم


icon-arrow-left تاریخ: 1400/07/07

icon-arrow-left جلسه: چهاردهم

icon-arrow-left مدرس: استاد حسین شیرمحمدی

icon-download فیلم جلسه چهاردهم        icon-download پاورپوینت جلسه چهاردهم         

icon-arrow-left تاریخ: 1400/07/14

icon-arrow-left جلسه: پانزدهم

icon-arrow-left مدرس: استاد حسین شیرمحمدی

icon-download فیلم جلسه پانزدهم        icon-download پاورپوینت جلسه پانزدهم         

icon-arrow-left تاریخ: 1400/07/21

icon-arrow-left جلسه: شانزدهم

icon-arrow-left مدرس: استاد حسین شیرمحمدی

icon-download فیلم جلسه شانزدهم        icon-download پاورپوینت جلسه شانزدهم         

icon-arrow-left تاریخ: 1400/07/28

icon-arrow-left جلسه: هفدهم

icon-arrow-left مدرس: استاد حسین شیرمحمدی

icon-download فیلم جلسه هفدهم        icon-download پاورپوینت جلسه هفدهم         

icon-arrow-left تاریخ: 1400/08/05

icon-arrow-left جلسه: هجدهم

icon-arrow-left مدرس: استاد حسین شیرمحمدی

icon-download فیلم جلسه هجدهم        icon-download پاورپوینت جلسه هجدهم